Ingenieurbuero Piwek
Embedded TCP/IP Platform
 

Welcome!

Device type:IP-EFOY-GATEWAY
Firmware|PCB Rev:FW: v1.0.0 PRE | PCB: v1.3.0
Web Image Rev:v1.2.1
TCP/IP Stack Rev:v5.36
Build Date:Feb 29 2016 00:08:00
Web:Ingenieurbüro Piwek
Email:Janus Piwek - info@pi-embedded.de
EFOY Type:EFOY PRO 2400 DUO
EFOY Firmware Version: V23 17.10I12V/24V QB date 2016-08-16
EFOY SN:302304-1426-33729
EFOY Stack SN:151010084--00814
EFOY Language:ENGLISH